Koronka Do Ducha Świętego
w intencjach Kościoła i odnowy świata (wersja I)

TAJEMNICE
1. Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus (Łk 1, 35)
2. Duch Święty spoczął na Jezusie podczas chrztu w Jordanie (Mt 3, 16)
3. Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię (Łk 4, 1)
4. Duch Święty zstąpił na Maryję i Apostołów trwających na modlitwie w Wieczerniku (Dz 2, 2)
5. Duch Święty działa w duszy sprawiedliwego (1Kor 3, 16)
PRZY KAŻDEJ TAJEMNICY
Na małych paciorkach 7 razy
W. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych.
O. I zapal w nich ogień Twojej miłości.
Na dużych paciorkach 1 raz
W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się:
Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

NA ZAKOŃCZENIE KORONKI:
Chwała Ojcu. (3 razy)
Wierzę w Boga Ojca.


Koronka Do Ducha Świętego (Wersja II)

Dnia 2 grudnia 1930 r. objawił ją Pan Jezus zmarłej w 1936 r. świątobliwej matce Katarzynie Volg z Monachium.
"Droga duszo, prawie wszyscy ludzie utracili najwyższe dobro duszy: Ducha Świętego. Stąd te ciemności na całym świecie i to pomieszanie języków. Duch Święty jest wszędzie wyłączony, pomijany, a przecież nikt nie może nic uczynić bez Ducha Świętego. Toteż nie możesz mi ofiarować wraz z Matką Najświętszą, poprzez Matkę Najświętszą potężniejszej modlitwy niż Koronka do Ducha Świętego w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze."
I jeszcze raz zapewnił ją Pan Jezus 30 stycznia 1931 r.: "Moje dziecko, ty nie jesteś w stanie pojąć tej wielkości, która mieści się w prośbach Koronki do Ducha Świętego. Odmawiaj ją bardzo często i z wielkim nabożeństwem. Ja w zamian za to poślę wam wielkich mężów, którzy będą całkowicie napełnieni Duchem Świętym. Oni będą mówili do ludu o Duchu Miłości i Prawdy, żeby wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Dopiero wówczas wielu pozna swoje zaślepienie i zrozumie, co prowadzi do pokoju. Z prośbą o takich mężów należy odmówić wiele Koronek do Ducha Świętego".
Już w uroczystość Matki Najświętszej z Góry Karmel dnia 16 lipca 1930 r. przynaglała ją Matka Boża: "Dziecko, ty wiesz, że bez Ducha Świętego nikt nic nie może począć. Jestem Oblubienicą Ducha Świętego. Wzywaj mnie tak często, jak tylko możesz, w Koronce do Ducha Świętego. Te prośby, które są w niej zawarte, zostaną za moim wstawiennictwem w szczególny sposób wysłuchane przez Trójcę Przenajświętszą. Powiedz swemu kierownikowi duszy (był nim znany, świątobliwy franciszkanin, Bonawentura Blattman), by tę Koronkę wydał drukiem, żeby była wszędzie rozpowszechniana i pilnie odmawiana. Dzięki tym łaskom ludzkość zostanie znowu napełniona miłością. Duch Święty jest przecież Duchem Miłości".

TAJEMNICE KORONKI DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Odmawia się jak zwykłe 5 dziesiątków Różańca z 10 "Zdrowaś Maryja" i dodaje się po słowie "...Jezus" następujące słowa, odpowiednio do każdego dziesiątka:

1. "...który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego"
2. "...który niech nam udzieli Ducha Świętego, pomnoży i wzmocni w nas wiarę, nadzieję i miłość"
3. "...który niech nas przez Ducha Świętego umocni, oświeci, prowadzi, rządzi i uświęca"
4. "...który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego i napełnia najgłębszą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością"
5. "...który niech ześle nam siedem darów oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego, co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego, co złe"

OFIAROWANIE
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen.
Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci przez Matkę Najświętszą nieskończoną ilość razy przez całą wieczność, w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze
Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami z życiu doczesnym i wiecznym. Amen.